FAQs Complain Problems

समाचार

सम्पत्ति मूल्याङकन नेपाली तथा अंग्रेजी

लाग्ने समय: 
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
  • ना.प्र पत्रको प्रतिलिपि
  • घर नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट÷टे«स)
  • जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
  •  घर जग्गा कर तिरेको करचुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको

    रसिदको प्रतिलिपि

  •  सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने