FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यू दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सूचकले भरी पेश गरेको मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम
  • सचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
  •  मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
  •   न.पा.  बाहिरबाट  आएको  हकमा  बसाइसराई  दर्ता  प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि
  • अस्पतालमा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रमाण