FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 04/27/2021 - 13:28
Documents:
PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४ .pdf, PDF icon देउमाई नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका सुत्केरी स्याहार तथा बालपोषण खर्च सहयोग सम्बनधी कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका आदिबासी जनजाति समन्वय समिति संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका एकल पुरूष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका घर बहालकर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक पोषाक खर्च सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका नगर खेलकुद संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका नगर दलित समन्वय समिति संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका नगर महिला समन्वय समिति संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका बाल कल्याण गृह संचालन कार्यविधि २०७७final 1.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका भित्रका सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका विद्युतिय हाजिरी प्रणाली प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ latest.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिका स्थानीय विकास कोष संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको आयोजना व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ .pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको जलस्रोत कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकामा टोल सुधार समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon देउमाई नगरपालिकामा बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon घरेलु हिसा लैगिक राहात सुरक्षा कोष २०७९ (1).pdf, PDF icon मेलमिलाप सबन्धी कार्यबिधि.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका व्यतिहरुका लागी कोष (1).pdf, PDF icon बाल अधिकार सर्बधन कार्यबिधि २०७९.pdf