FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यू पश्चातकाे नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • अनुसूुची अनुसारको निवेदन फाराम
  • मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को ना.प्र.प.को सक्कल

    र प्रतिलिपि

  • मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि, नावालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
  • वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्कामृतकका नातेदारहरु (हकदारहरु)को फोटो ३÷३ प्रति

 

  • मृतक तथा निवेदकहरुको नागरिकता अन्यत्रको भएमा बसाई–सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
  • मृतकको नातेदारहरु(हकदारहरु) सबै उपस्थित हुनुपर्ने