FAQs Complain Problems

समाचार

अाय प्रमाणित सिफारीस नेपाली वा अंग्रेजी

लाग्ने समय: 
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
  •  ना. प्र. प. को प्रतिलिपि
  •     आयश्रोत को     प्रमाण  कागजातहरुको   सक्कल र प्रतिलिपि
  • घर  भाडा  बापत  प्राप्त  आयमा  बहाल  कर  तिरेकोे कागजातको  प्रतिलिपि  र  नगरपालिकालाई  २%  बहाल  कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि

    ब्यावसायबाट आयश्रोत प्रमाणीत गर्नु परेमा

  •          स्थानिय निकायमा      दर्ता÷नविकरण   प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
  •   आन्तरीक  राजश्व  कार्यालयमा  दर्ता  प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
  • अघिल्लो आ.ब.को कर चुक्ता  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि