FAQs Complain Problems

समाचार

पानिटार चिया बगान

Read More

शिधिथुम्का चुलिबाट देखिने सूर्येदयकाे दृष्य

Read More

गुफाथुम्की

Read More

नगरपालिको पुरानो भवन

Read More

कुइभिर पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः१

Read More

फाल्गुन्नद ज्ञान भूमि खत्रक्पा वडा नः९

Read More

राजनैतिक पर्यटकीय क्षेत्र रत्न शुरूङ वडा नः२

Read More

झाउपोखरी पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः ८

Read More

नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन

Read More

No front page content has been created yet.

News & Notices

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

सूचना अधिकारी

 नाम- गोविन्दराज बास्तोला 

पद- सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी )

सम्पर्क-9852680816

ईमेल- deumai.nagarpalika@gmail.com

 

 

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सम्पत्ति मूल्याङकन नेपाली वा अंग्रेजीमा
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
 • ना.प्र पत्रको प्रतिलिपि
 • घर नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट÷टे«स)
 • जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
 •  घर जग्गा कर तिरेको करचुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको

  रसिदको प्रतिलिपि

 •  सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने
सेवा प्रकारः- माेहि लगतकट्टा सिफारीस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रित पूर्वकको निवेदन 
 • मोहियानी अस्थाइ निस्साको सक्कल र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी.नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- मृत्य पश्चातकाे नाता प्रमाणित
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • अनुसूुची अनुसारको निवेदन फाराम
 • मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को ना.प्र.प.को सक्कल

  र प्रतिलिपि

 • मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि, नावालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्कामृतकका नातेदारहरु (हकदारहरु)को फोटो ३÷३ प्रति

 

 • मृतक तथा निवेदकहरुको नागरिकता अन्यत्रको भएमा बसाई–सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • मृतकको नातेदारहरु(हकदारहरु) सबै उपस्थित हुनुपर्ने

 

 

 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा नामसारी शिफारीस खरिदबाट वा मृत्यूबाट
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन  
 • मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • . मृतकसंगको नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित हकदारहरुको ना.प्र.को प्रतिलिपि
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकका नामको ज.ध.द.प्र. पूर्जाको प्रतिलिपि
 • . निवेदकको नागरिकता अन्यन्त्रको भएमा सम्बन्धित पालिका.बाट हालसालै हकदार प्रमाणित गरिएको पत्र
 • हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो २÷२ प्रति 
 • चालु आ.व.को घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्र र

  मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- स्थायी बसाेवास प्रमाणित सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
 • . सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण. पूर्जा र घर निर्माण इजाजत पत्रकोे प्रतिलिपि
 • .घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्रको प्रतिलिपि
 • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बासाई सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- अविवाहित प्रमाणित शिफारीस
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको निवेदन
 • अविवाहितको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • अबिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • अबिभावकको सनाखत
 • सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- जन्म मिति प्रमाणित शिफारीस
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको

  सक्कल र प्रतिलिपि

 • विवाह दर्ता ÷जन्म दर्ता  प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाणपत्रकाे शिफारीस तथा प्रतिलिपि शिफारीस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • अनुसुची बमोजिम निवेदन फाराम 
 • हराएको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
 • ना.प्र.पत्र झुत्रो भएको वा अक्षर,फोटो नबुझ्ने भएमा

  सो को सक्कल प्रति ।

 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
 • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।

Pages

जानकारी