FAQs Complain Problems

समाचार

पानिटार चिया बगान

Read More

शिधिथुम्का चुलिबाट देखिने सूर्येदयकाे दृष्य

Read More

गुफाथुम्की

Read More

नगरपालिको पुरानो भवन

Read More

कुइभिर पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः१

Read More

फाल्गुन्नद ज्ञान भूमि खत्रक्पा वडा नः९

Read More

राजनैतिक पर्यटकीय क्षेत्र रत्न शुरूङ वडा नः२

Read More

झाउपोखरी पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः ८

Read More

नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन

Read More

No front page content has been created yet.

News & Notices

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

सूचना अधिकारी

 नाम- गोविन्दराज बास्तोला 

पद- सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी )

सम्पर्क-9852680816

ईमेल- deumai.nagarpalika@gmail.com

 

 

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- बसार्इ सरार्इ दर्ता
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बसाई  सरी  आएकाको  हकमा  बसाई  सराई  दर्ता  अनुसुची फाराम भरी पेश गर्नुपर्ने (बसाइ सराई दर्ता प्रमाणपत्र सहित)
 • सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ३. मुलीको ना.प्र.पत्र
 •  बसाइ सरी आएको हकमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबासको भएको प्रमाण
 •   बासाईसराई  गरि  आएकाहरुको  नागरिताको  प्रतिलिपि÷जन्म दर्ता प्रमाण पत्र
सेवा प्रकारः- विवाह दर्ता
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति  पत्नी  दुवैले  संयुक्त  रुपमा  सहिछाप  गरेको  विवाह  दर्ता अनुसूची फाराम
 •  पति पत्नी स्वयं अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने
 •  पतिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
 •   पत्नीको  विवाह  हुनु  अगावै  नागरिता  बनाएको  भए  अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
 • पत्नीको नागरिता प्रमाण पत्र नबनाएको भए जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको  सक्कल र प्रतिलिपि ।
 • पत्नीले आफ्नो पिता वा माइति तर्फको एकाघरको नागरिकता प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने
सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ता
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सूचकले भरी पेश गरेको मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम
 • सचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
 •  मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 •   न.पा.  बाहिरबाट  आएको  हकमा  बसाइसराई  दर्ता  प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रमाण 
सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सूचकले भरी पेश गरेको जन्म दर्ता अनुसुची फाराम
 •  सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
 •   नवजात  शिशुको  बाबु  र  आमाको  ना.प्र.पत्रको  सक्कल  र प्रतिलिपि
 •   नवजात  शिशुको  बाबु  र  आमाको  विवाह  दर्ता  प्रमाण  पत्रको

  सक्कल र प्रतिलिपि

 • न.पा. बाहिरबाट आएको  व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको पतिलिपी
सेवा प्रकारः- उधाेग दर्ता तथा सिफारीस
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित उद्योगीको रितपुर्वकको निवेदन २. उद्योगीको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
 • . उद्योग संचालन हुने जग्गाको प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 •  जग्गा भाडामा लिएको भए जग्गा भाडाको संझौताको प्रतिलिपि
 • ज.ध.को ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
 •  उद्योग अन्यन्त्र सम्बन्धीत कार्यालयमा दर्ता भएको भए सो को प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपि, आय कर, प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,  भ्याट  सँग  सम्बन्धित  भए  सो  को  प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सर्जमिन 
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 •  सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन पत्र २.पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
 • नागरिकता प्रमाणपत्र र जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • घर÷जमिन   बहालमा   लिई   व्यवसाय   गर्ने   भए   घर÷जमिन बहालमा लिएको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धी अन्य कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र र आयकर दर्ता , प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, भ्याट सँग सम्बन्धित भए सो को प्रमाण पत्र      
सेवा प्रकारः- संस्था दर्ता । नविकरण
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • . सम्बन्धित व्यक्ति÷संस्थाको निवेदन 
 •  वडा कार्यालयको सिफारिस
 •  संस्थाको विधानको प्रतिलिपि
 •  संस्था अन्यत्र दर्ता भई सकेको भए  प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • . संस्था रहेको भवनको घरजग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि भडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि
 •  अघिल्लो आ.ब.को लेखा परिक्षण प्रतिबेदनको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- अाय प्रमाणित शिफारीस
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
 •  ना. प्र. प. को प्रतिलिपि
 •     आयश्रोत को     प्रमाण  कागजातहरुको   सक्कल र प्रतिलिपि
 • घर  भाडा  बापत  प्राप्त  आयमा  बहाल  कर  तिरेकोे कागजातको  प्रतिलिपि  र  नगरपालिकालाई  २%  बहाल  कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि

  ब्यावसायबाट आयश्रोत प्रमाणीत गर्नु परेमा

 •          स्थानिय निकायमा      दर्ता÷नविकरण   प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
 •   आन्तरीक  राजश्व  कार्यालयमा  दर्ता  प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
 • अघिल्लो आ.ब.को कर चुक्ता  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी