FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सूचकले भरी पेश गरेको जन्म दर्ता अनुसुची फाराम
  •  सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि
  •   नवजात  शिशुको  बाबु  र  आमाको  ना.प्र.पत्रको  सक्कल  र प्रतिलिपि
  •   नवजात  शिशुको  बाबु  र  आमाको  विवाह  दर्ता  प्रमाण  पत्रको

    सक्कल र प्रतिलिपि

  • न.पा. बाहिरबाट आएको  व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि
  • अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको पतिलिपी