LGCDP तर्फको करारकाे कर्यक्रम अधिकृतकाे परीक्षा हुने वारेको सूचना